دلایل گریه نوزاد

گریه نوزاد و چگونگی برخورد با بچه نق نقو و بدقلق

گریه نوزاد اغلب چند هفته بعد از تولد شروع و در شش هفتگی به اوج می رسد. کودکی که گریه می‌کند در تلاش است تا چیزی به شما بگوید.

تعطیلات

گذراندن تعطیلات و مسافرت در کنار فرزندان

تعطیلات و مسافرت های خانوادگی فرصت خوبی است تا مدتی در کنار فرزندانتان باشید و با آنها بازی کنید. در کنار شما بودن و جلب توجه شما اوج لذت فرزندانتان است.

مسئولیت دادن به کودک

ایجاد استقلال در فرزندان و مسئولیت دادن به آنها

اگر می‌خواهید فرزندانتان مسئولانه رفتار کنند پس به آنها مسئولیت انجام کارهای گوناگون را بدهید. مسئولیت دادن به کودکان باعث می‌شود زودتر به استقلال و خودکفایی در امور شان برسند.

پذیرش فرزندان

تاثیر پذیرش و تائید رفتار فرزندانتان

فرزندانتان را تشویق کنید تا به اهداف بزرگ بیاندیشند ولی نه آن که خارج از توانایی و دسترس آنان است. به آنها احساس شادی بدهید و رفتارمثبت آنها را تایید کنید.

آرامش ذهنی

ایجاد آرامش ذهنی برای کودکان

بچه‌ها دوست دارند بخندند و با شوخی و طنز بیشتر از سرزنش و توبیخ متنبه می‌شوند. خنداندن کودک اخمو و عبوس توسط والدین باعث آرامش ذهنی او می‌شود.

قشقرق و عصبانیت

بروز قشقرق و عصبانیت در کودکان یک ساله

همه ما می دانیم قشقرق و عصبانیت شدید چه نوع خلق و خوی است. قشقرق با عصبانیت و ناامیدی و داد و فریاد زدن همراه است. گاهی این حالت با کتک زدن، لگد زدن و سایر رفتارهای فیزیکی نیز نمود پیدا می‌کند.

ارتباط والدین با کودکان

بهبود ارتباط والدین با فرزندان و احساسات فرزندان

ارتباط والدین با فرزندان باید فیزیکی باشد، کودکانتن را در آغوش بگیرید و با مهربانی آنان را نوازش کنید. برایشان جملات آهنگین زمزمه کنید.

فراخنای توجه کودک

پایداری در فعالیتها و فراخنای توجه در کودکان دو ساله

کودکی که فراخنای توجه کوتاهی دارد اغلب به راحتی می‌تواند از انجام فعالیتی چشم‌پوشی کرده و به فعالیت دیگر روی آورد. چون برای تجربه کردن چیزهای جدید و متفاوت اشتیاق دارد.

واکنشهای عاطفی

شدت واکنشهای عاطفی در کودکان دو ساله

اگر واکنش‌های عاطفی فرزندتان بسیار شدید است، باید سعی کنید هنگامی که خلق او در حال دگرگون شدن است و یا به مرحله انفجار می‌رسد آرامش خود را حفظ کنید.

موقعیتهای جدید برای کودک

قابلیت تطبیق در کودکان و پاسخ به موقعیتهای جدید

کودک دو ساله‌ای که در مکان‌ها و با آدم‌های جدید راحت به نظر می‌رسد، بر اساس خصوصیت مزاجی خود برای رویارو شدن با موقعیتهای جدید قابلیت خوبی دارد.