مهارتهای حرکتی کودکان

چگونگی رشد مهارتهای حرکتی در کودکان چهار ساله

کودکتان در مهارتهای حرکتی ظریف توانایی بیشتری از خود نشان خواهد داد، به نحوی که نسبت به سه سالگی با مهارت بیشتری با اسباب‌بازی‌های خود بازی می‌کند.