اقدام بارداری

رعایت نکات مهم در همبستری برای انعقاد نطفه

مهمترین مسائل همبستری برای بچه دار شدن رعایت شرایط جسمی و روحی همسران است. نطفه زمانی به طور کامل منعقد می‌گردد که دو طرف آماده کامجویی باشند.

روابط همسران

آداب همبستری و فرزندآوری طبق احادیث و روایات

روابط جنسی و همبستری که شاه بیت غزلش مهر است،امری معنوی است، پس رفتن به بستر همسر،رفتن به عبادتگاه جذابی است که کرنش به یکدیگر، از اصول عبادی آن به شمار می‌آید.