دلایل خشونت در مدارس

دلایل بروز خشونت در مدارس و راههای مقابله با آن

ملت آمریکا با بروز خشونت در مدارس این کشور در طول چند سال گذشته شاهد عینی این خشونت ها هستند آسیب روانی برای هر فرد در هر زمانی می‌تواند اتفاق افتاده خشونت مدارس نیز آسیب زا است.