خستگی مادر

ایجاد حفظ آرامش در والدین برای بهبود روابط با فرزندان

آرامش خود را از دست ندهید. برای خود استراحتی در نظر بگیرید.مادر بودن یک شغل تمام وقت است، دائماً به وجود شما نیاز است و هیچ نوع همکاری با شما وجود ندارد.