زایمان و تولد

روشهای متفاوت زایمان و بررسی معایب و مزایای آن

این مقاله ، انواع زایمان‌ها ، انواع مسکن‌هایی که انتخاب می‌کنید وتاثیرات انها وآنچه که در مراحل زایمان اتفاق می‌افتدرابرای شماتوضیح می‌دهد.