دردهای بعد از زایمان

مشکلات و عوارض در هنگام و بعد از زایمان طبیعی

هر نوع زایمان طبیعی و یا سزارین ممکن است با لرز توام باشد، زیرا بعد از بروز استرس‌های فیزیولوژیکی و از دست دادن خون بدن در حال بازسازی و تثبیت خون است.

زایمان طبیعی

زایمان در منزل با روش زایمان طبیعی

گرچه ممکن است تقاضای انجام زایمان طبیعی نظری مخالف با باورهای عموم باشد، ولی هنوز هم این دو زایمان توسط ماماها و(ماماهای قدیمی) انجام می‌شود.

زایمان و تولد

روشهای متفاوت زایمان و بررسی معایب و مزایای آن

این مقاله ، انواع زایمان‌ها ، انواع مسکن‌هایی که انتخاب می‌کنید وتاثیرات انها وآنچه که در مراحل زایمان اتفاق می‌افتدرابرای شماتوضیح می‌دهد.